Procedury przeciwdziałania COVID 19 w funkcjonowaniu naszego centrum

Drodzy Uczestnicy naszych stacjonarnych kursów,
Zastanawiacie się na pewno jak będzie wyglądał nasz powrót do szkoły. Śledzicie zapewne na bieżąco co się dzieje w Polsce i na świecie. Informuję, że w centrum ENGLISH HOUSE trwają aktualnie prace mające na celu wdrożenie wytycznych MEN, GIS i MZ.
1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby przebywające na terenie placówki powinny stosować środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja.
2. Komunikacja ze szkołą odbywa się głównie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie centrum, w tym unikanie częstej zmiany pomieszczeń.
4. Ogranicza się przebywanie opiekunów małoletnich uczniów do niezbędnej 1 osoby.
W przypadku dzieci starszych szkolnych, prosimy o ich punktualne przyprowadzanie i odbieranie spod drzwi szkoły (dzieci do sali zaprowadza i odprowadza po zajęciach lektor lub pracownik centrum). Jeśli to możliwe, prosimy korzystanie z poczekalni tylko rodziców dzieci przedszkolnych zaopatrzonych w maseczki.
5. Na terenie szkoły obowiązują zasady higieny:
– mycie rąk (po przyjściu do lokalu), lub ich dezynfekcja dostępnym płynem,
– ochrona podczas kichania i kaszlu,
– unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
7. Grafik zostaje tak ułożony by zapewnić przerwy co najmniej 15-to minutowe, tak, by grupy się nie mijały. W tym czasie sale są wietrzone i mają dezynfekowane stoliki.
8. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami do minimum. Bezpośredni kontakt z uczniem ma jedynie lektor.
9. W czasie zajęć uczestnicy zajmują miejsca w odpowiedniej odległości od siebie. Dzieci starsze i dorośli mogą, ale nie muszą mieć maseczki na twarzach w trakcie zajęć.

Warianty funkcjonowania naszych placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor EH będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej placówce. Decyzję podejmie dyrektor.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

Elżbieta Madejska
Dyrektor metodyczny English House